Adviseurs

Overijssel: Wmo voor mensen met een verstandelijke beperking

Veranderingen in de Wmo? Meer zelf doen? Eigen regie?? Mensen met een verstandelijke beperking in Overijssel willen hier graag over mee praten.

De wereld van zorg en welzijn staat op z’n kop. Regels veranderen en gemeenten gaan straks een groot deel van de zorg regelen. Zorg dicht(er)bij huis wordt belangrijker. Vaker zal er gevraagd worden wat je wel kunt in plaats van wat is er mis is. Ook mensen met een verstandelijke beperking hebben hun vragen en meningen hierover. Daarom organiseerden het Overijsselse Platform VG en Onderling Sterk met ondersteuning van Aandacht voor iedereen een aantal netwerkbijeenkomsten in Overijssel.

Aandachtspunten

Tijdens deze netwerkbijeenkomsten kwamen tal van belangrijke onderwerpen en vragen aan bod, bijvoorbeeld:

  • Begeleiding: probeer te zorgen voor één begeleider die veel taken op zich neemt en de regie heeft. Als er toch meer begeleiders nodig zijn zorg dan voor korte lijnen.
  • Vrijwilligers: er wordt vaak aangegeven dat er meer taken door vrijwilligers opgepakt gaan worden. Zijn die vrijwilligers er wel? Hoe gaat de gemeente er voor zorgen dat deze vrijwilligers er komen en goed met de doelgroep om kunnen gaan? Ondersteuning van vrijwilligers is dus belangrijk. Verder zijn er veel “maatjesprojecten” waarbij een maatje (iemand zonder beperking) samen met iemand met beperking iets leuks gaat doen. Bijvoorbeeld zwemmen, wandelen of naar de bioscoop. Deze maatjes projecten zijn erg belangrijk voor mensen met een beperking. Het is belangrijk dat hier ondersteuning voor blijft. Sommige taken zullen eerst door een vrijwilliger worden opgepakt maar als iets te moeilijk is neemt een professional het wellicht over. Hoe gaat de gemeente zorgen voor continuïteit?
  • Vervoer, opleiding en dagbesteding: een aantal aanwezigen geeft aan dat hun dagbesteding en opleiding niet meer op dezelfde plek kan plaatsvinden doordat er gekort wordt op vervoer. Het is belangrijk dat de gemeente ervoor zorgt dat men toch de opleiding kan voortzetten en dagbesteding kan doen die men leuk vindt.
  • Werk: Wsw-bedrijven hebben vaak wachtlijsten van vijf jaar of langer. Er is vaak onvoldoende aanbod wat betreft werk. Zowel voor mensen met als zonder beperking. Het is voor mensen met een beperking erg moeilijk om werk te vinden wat ze leuk vinden en dat past bij de mogelijkheden die zij hebben. Mensen met een lichte verstandelijke beperking kunnen vaak met een klein beetje ondersteuning meedoen in het gewone bedrijfsleven. Het is belangrijk dat gemeenten in deze ondersteuning investeren. Daarbij is het belangrijk dat mensen met een Wajong-uitkering niet worden gezien als goedkope arbeidskracht. Er moet voldoende begeleiding zijn om op terug te vallen.
  • Klachten: als je het niet eens bent met het aantal uren begeleiding dat je ontvangt waar moet je dan straks terecht? Allereerst moet je in gesprek met je gemeente. Kom je er niet uit dan kan je een klacht indienen bij een klachtencommissie. Dit duurt vaak erg lang en is ingewikkeld voor mensen met een beperking. MEE kan daarin op dit moment ondersteuning bieden. Maar hoe gaat dat straks? Daarnaast is er op dit moment een onafhankelijke klachtenopvang bij BelangenOrganisatiesOverijssel. Deze ondersteuning zou ook na alle veranderingen moeten blijven bestaan. Eventueel aangevuld met een vertrouwenspersoon voor het gehele sociale domein zodat men op één plek terecht kan met vragen en men door de bomen het bos weer ziet.
  • Ondersteuning bij wat er niet goed gaat: het is voor mensen vaak lastig aan te geven wanneer er iets niet goed gaat. Mensen houden dingen die minder goed gaan graag voor zichzelf. Mensen met een beperking hebben soms hulp nodig om op te komen voor zichzelf. Het is belangrijk dat gemeenten hierin investeren. Het is belangrijk dat gemeenten investeren in ondersteuning of cursussen.
  • Vrije tijd: het is voor mensen met een beperking belangrijk om net als iedereen in onze samenleving te kunnen sporten en hobby’s uit te kunnen oefenen. Men wil uit kunnen gaan waar iedereen uit gaat in de buurt en kunnen kiezen wat zij leuk vinden. Daarbij is ondersteuning en passend vervoer van groot belang.
  • Financiën: mensen met een beperking willen graag rond kunnen komen van het geld dat zij krijgen door werk of uitkering. Door hun beperking hebben zij vaak extra uitgaven. Helaas wordt er steeds meer gekort op regelingen. Het is belangrijk dat de gemeente ondersteuning biedt zodat schulden of financiële problemen voorkomen of verminderd worden.
  • Wonen: mensen met een verstandelijke beperking willen graag kiezen waar ze willen wonen. Het is belangrijk dat er in de gemeente voldoende betaalbare mogelijkheden zijn om met een beperking te kunnen wonen. Het is daarbij belangrijk dat deze woningen in een veilige wijk staan waar mensen met een beperking ook in contact kunnen komen met mensen in de buurt. Het welzijnswerk kan hierbij wellicht ondersteuning bieden zodat mensen met en zonder beperking elkaar weten te vinden. Het is belangrijk dat de gemeente investeert in welzijnswerk.
  • Ouder worden: wanneer mensen met een beperking ouder worden of dement worden moeten zij goed worden begeleid. Dit is een doelgroep waar nog weinig aandacht voor is volgens de aanwezigen. Het is belangrijk dat de gemeente ook voor deze doelgroep zorgt voor een passend woon-, zorg- en hulpaanbod.

Netwerkbijeenkomsten

Programma Aandacht voor iedereen zal in de komende maanden netwerkbijeenkomsten en debatten blijven organiseren. Zo zorgen we dat (nieuwe) raadsleden, belangenbehartigers, Wmo-raden en andere betrokkenen op de hoogte zijn van ontwikkelingen en van mensen met een verstandelijke beperking zelf horen wat zij belangrijk vinden.

Auteur: Anne-Wil Lensen, AVI-adviseur Overijssel