Adviseurs

Netwerk kwetsbare groepen

Een aantal organisaties van kwetsbare groepen in de provincie Friesland heeft zich gebundeld. Met het vooruitzicht van de decentralisaties vroegen zij zich af hoe zij het beste een stem konden geven aan hun specifieke problematiek. 

Kwetsbaar

Kwetsbare groepen zijn in dit verband mensen die door hun meestal niet-zichtbare aandoening of handicap, moeite hebben met participeren in de samenleving en niet altijd even goed aansluiting kunnen vinden bij de gangbare medezeggenschapscultuur.
Ze zijn vaak versnipperd georganiseerd en gering in aantal. Daardoor staan ze bijna vanzelfsprekend niet op de voorgrond. Kwetsbare groepen zijn bijvoorbeeld mensen met een niet-aangeboren hersenletsel of een psychische kwetsbaarheid.

Netwerk

Het netwerk heeft een platformfunctie. Daarin wordt informatie en kennis over participatie-belemmerende factoren geïnventariseerd en uitgewisseld. Doordat het gaat om mensen uit belangengroepen met een gemeenschappelijke achtergrond, is er ruimte voor het delen van ervaringen en het versterken van ieders inbreng.

Feitenbladen

Vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties komen eens in de twee maanden bij elkaar en bespreken dan concrete onderwerpen. De uitkomsten van dat overleg worden gebundeld in een zogenaamd feitenblad. Deze feitenbladen worden onder meer gebruikt als beleidsinput voor gemeenten en Wmo-raden. Er zijn inmiddels vijf feitenbladen verschenen waarin de weerslag van de gesprekken staan beschreven. Ze weerspiegelen de visie en ervaringen van deze groep mensen over thema’s als eigen regie, begeleiding, maatschappelijke participatie en cliëntondersteuning.

Aandachtspunten

Als we terugkijken naar de feitenbladen, dan zien we daarin dat enkele knelpunten telkens terugkeren:

 • Beperkte weerbaarheid: men voelt zich kwetsbaar en minder assertief dan andere mensen.
 • Beperkte belastbaarheid: men moet zeer bewust omgaan met de beschikbare mogelijkheden en is daardoor minder flexibel in tijdsbesteding.
 • Onvoldoende vertegenwoordigd in de adviesraden: men heeft beperkte bestuurscapaciteiten en -vaardigheden en soms is er moeite met overstijgend denken.

Deelnemers

Het Friese netwerk is samengesteld uit vertegenwoordigers van zeven verschillende organisaties:

 • LFB voor mensen met een licht verstandelijke beperking
 • VG-Belangen voor ouders van mensen met een verstandelijke beperking
 • Stichting Aanzet voor mensen met een psychische kwetsbaarheid (ggz)
 • NAH-vereniging voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel
 • Oogvereniging voor blinden en slechtzienden
 • Hoor Friesland voor doven en slechthorenden
 • Samenwerkende Hersenletsel Verenigingen: Cerebraal, CVA-vereniging en Afasievereniging
 • NVA voor mensen met autisme

De bijeenkomsten van het netwerk worden georganiseerd vanuit Aandacht voor iedereen. AVI houdt een vinger aan de pols als het gaat om de juiste vertegenwoordiging en kijkt welke actuele inhoudelijke zaken op de agenda moeten komen. Denk aan thema’s als cliëntondersteuning, eigen kracht, de waarde van belangenorganisaties of de samenwerking met Wmo-raden.

Verder lezen

Geïnteresseerd? De volgende feitenbladen zijn te downloaden:

[auteur: Jannie Soepboer, AVI-adviseur Friesland]